Integritetspolicy

 

1 Allmänt

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Bygg- & Industrigross Norden AB (”Bolaget”) behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund/leverantör eller potentiellt blivande kund hos, eller leverantör till Bolaget.

2 Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

2.1 Personuppgiftsansvarig är personuppgiftsansvarig för Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Personuppgiftsansvarig har utsett Karin Larsson till dataskyddsansvarig. Dataskyddsansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att Personuppgiftsansvarigs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsansvarig kontaktas via dataskydd@big-gruppen.com

3 Vår behandling av dina personuppgifter gäller för befintliga kunder/leverantörer

3.1 Information som du eller det företag du representerar ger till oss

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med Bolaget. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.
Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund

  

 

4 Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för potentiellt framtida kunder/leverantörer) 

4.1 Information vi samlar in om dig
Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund/leverantör kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom ex. hemsidan för det företag du representerar eller Bolagsverket. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan. 

5 Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för besökare av vår hemsida)

5.1 Information vi samlar in om dig
Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker vår hemsida. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

6 Vår behandling av dina personuppgifter (gäller för dig som ansöker jobb hos oss) 

6.1 Information vi samlar in om dig
Bolaget samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Bolaget. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter? 

7.1 Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

7.2 Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

7.3 Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Bolaget bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

8 Vem lämnar vi ut personuppgifterna till? 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

9 Överföring av personuppgifter till tredjeland

9.1 Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.2 Bolaget använder IT-leverantörers tjänster varigenom överföring av dina personuppgifter till USA kan förekomma. De personuppgifter som Bolaget samlar in om dig genom din användning av Bolagets webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Bolaget har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

10 Dina rättigheter

10.1 Bolaget ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8. 

10.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.5 Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Bolaget. När Bolaget har mottagit din anmälan kommer Bolaget att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

10.6 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Bolaget om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

10.7 Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Bolagets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (som byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018).

11 Skyddet av dina personuppgifter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

12 Cookies

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på siten big-gruppen.com samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

13 Ändringar

Bolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Om Bolaget genomför väsentliga förändringar i Integritetspolicyn kommer Bolaget att informera dig via e-post, under förutsättning att vi har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

14 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget på om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.
Bolagets kontaktinformation:

Bygg- och Industrigross Norden AB
556434–0130
Lindhagensgatan 133, 112 51 Stockholm
Telefonnummer: 08 - 629 00 90
E-post: dataskydd@big-gruppen.com

Stäng